Finančna premostitvena shema namenjena zalaganju sredstev za že odobrene projekte nevladnih organizacij

Ena od pomembnih značilnosti nacionalnih in evropskih razpisov je, da v večini primerov določajo izplačilo sredstev šele, ko so aktivnosti projekta izvedene in stroški plačani. Nevladne organizacije zaradi svojega nepridobitnega in neprofitnega značaja, praviloma ne razpolagajo z zadostnimi lastnimi sredstvi, s katerimi bi izpeljale projekt, da bi lahko kasneje zahtevale izplačilo odobrene dotacije.

Poenostavitve razpisov

Tako občinski uslužbenci, ki pripravljajo in izvajajo javne razpise, kot nevladne organizacije, ki se nanje prijavljajo, že vrsto let ugotavljajo, da so postopki občinskih razpisov za financiranje majhnih projektov pogosto prezapleteni in prezahtevni za njihove kapacitete in glede na količino razdeljenih sredstev. Z uvedbo predplačil, pavšalov in večletnega financiranja se lahko zmanjša administrativno breme in zagotavlja učinkovitejše izvajanje kakovostnih programov NVO.

Brezplačna uporaba prostorov za delovanje NVO v občinski lasti

Občine praviloma NVO podpirajo s finančnimi sredstvi preko razpisov, lahko pa jih podprejo tudi z oddajo svojih prostorov, ki jih trenutno ne potrebujejo. S tem se krepi dejavnost NVO, ki prispevajo lokalni skupnosti, hkrati pa se zagotavlja tudi gospodarna raba nepremičnin in ohranja njihova vrednost.

Objava občinskih razpisov pred začetkom tekočega leta

Objava občinskih razpisov pred začetkom tekočega leta olajša načrtovanje izvajanja programov in projektov NVO saj tako lahko s svojimi programi in projekti nadaljujejo že takoj z začetkom leta in niso prepuščeni nesigurnosti ali bodo dobili odobrena sredstva za svoje programe zaradi poznega sprejemanja proračunov in posledično poznih objav razpisov. Vsi štirje župani so se zavezali, da se bodo zavzemali, da bi bili občinski razpisi objavljeni pred začetkom tekočega leta.

Vključevanje NVO v izvajanje LAS z razpisom za manjše projekte NVO

Pri pregledu vključevanja NVO v izvajanje projektov Partnerstva LAS Zasavje v obdobju 2014-2020 smo ugotovili, da je kar 90% projektov imelo vključene NVO in so NVO predstavljale 42% vseh vključenih organizacij v projektih. Vendar so skupaj prejele le 15,8% vseh sredstev. Kar kaže na veliko nesorazmernost med številom vključenih NVO v projekte in prejetimi sredstvi na pozivih LAS.

Transparentnost izvajanja občinskih javnih razpisov in komuniciranju učinkov

Z namenom transparentnega izvajanja občinskih javnih razpisov in komuniciranja učinkov smo na Šoli za župane 2022 kandidate za župane pozvali, da se zavzamejo za predlagano pobudo, da se na spletni strani občin objavi lahko dostopne in preprosto razumljive podatke o financiranju NVO ter se tako pripomore k večji transparentnosti porabe proračunskih sredstev, delovanja NVO in občin. Vsi štirje župani so pobudo podprli.

Litijski šport in rekreacija …

V občini Litija pogrešamo strategijo športa, ki bi občanom in občankam nudila boljše pogoje aktivnega preživljanja prostega časa. Na večih podorčjih je potrebno več posluha: